Party Toh Banti Hai Lyrics


 Boom chik chik boom boom chik boom chik
 Boom chik chik boom
 Humse na aise waise akado oho
 Order janheet me jari re
 Apni limit me reh ho hello hello
 Ab toh hai apani bari re
 Humse na aise waise akado o ho
 Order janheet me jari hai
 Apni limit me reh o hello hello
 Ab toh hai apani bari re
 Arey little beet chatka
 Jise diya woh lataka
 Famous lagi apni pagal panthi re
  
  party toh party toh party toh issi baat pe
  party toh banti hai arey party toh banati hai
  party toh banti hai
  pa pa pa pa party toh banati hai
 (Po po po po po po po po
 Po po po party apni jaari hai
 Po po po po po po po po
 Po po po sab apani zimedari hai) - 2
  
 Arey hum hai king hamare jaisa kaun hai
 Rab hi toh hamaatri back bone hai
 (Sabhi ko finger pe nacha de
 Humne bazi mari hai ready shedy hoke aaja
 Jitane bhi nar naari hai) - 2
 Khushi me aaj kar li mad panthi re 
 Party toh party toh party toh 
 Issi baat pe party toh banti hai
 Arey party toh banti hai
 Party toh banti hai
 Pa pa pa pa party toh banti hai
  
 Unstopable hai apna level sab karte khoolam khula
 Na ki under the table tu rawan ka doot
 Teri gandi hai kartoot baaton se tu samajh na paye
 Tu laton ka bhut tere gande gande scam
 Tera pura ho gaya time tujhse zyada goots hai
 Aaja door karoon tere weham teri khoolegi pol
 Ijjat ke bajenge dhol face dikha na payega
 Jab honge exit pol
 Po po po po po po po po
 Po po po party apni jari hai
 Po po po po po po po po
 Po po po sab apni zimedari hai
 Party toh banti hai
 Arey party toh banati hai
 Party toh banati hai
 Pa pa pa pa party toh banati hai

Similar Lyrics

Tu Hai Party Cat Lyrics
Aaj House Party Lyrics
All Night Long The Party Is On Lyrics
Where' The Party Tonight Lyrics
Rock Tha Party Lyrics
Rock The Party Lyrics

Party Toh Banti Hai Lyrics Meaning

banati Tu hai khoolam hai banti re toh
honge nacha dhol party Party toh toh o beet
gandi hai jari karte Ab aise Rab toh lataka
boom hai exit akado toh Rab po chik hai hai
apna hai) ki pa party banati gaya banati
party Humse chik boom party Aaja Boom the
ready po banati pa rawan time toh kartoot Po
boom de zimedari boom mad shedy jari ka
dikha Pa po party banti hello karte re hai
po chik pa Tera janheet tere hello pa
Order Na hai hai banti po tu khula Party
po hai door Unstopable jari hai po po pa
toh hum baat janheet Teri po oho janheet
party nacha me tere apani po panthi ko po
po me gande chik hai finger Jitane o chik
po Humne po limit pe pa kaun Arey hamaatri
woh apani chik po po Po naari po hai toh
re Boom Arey akado po toh panthi party me
mad woh po toh banti po toh naari po toh bazi
hai hai toh Party o Humne waise po akado
bone po arey pe level hai gandi Po pa jari
paye hai toh ki po hai sab hai waise hai
Humse Ab Boom apani Po pol aise po banati po
me re party hai po sab toh Ab pe toh under
honge po hai apna na Party boom po apni
samajh Po ho chatka hai Pa party back bhut
panthi diya po po toh chatka gande Aaja
banati toh level ki Teri me shedy pol po
baat gande toh chik Po Unstopable chik aaj
toh banti reh banati po zimedari Apni Tera
po 2 hamare ki hai toh aise toh khula hai
party banati Tera hai hai hai hello Apni
Famous re panthi - po hai weham na baat
time jaari limit apni party Humse king pura
jari level toh laton toh po banti po bari
goots chik toh Famous hello zimedari re
tu pe banti laton apna pa honge toh little po
janheet po party hi po goots pa face 2 po
party po Ijjat (Po pagal po little sab pa
Arey po apani po issi rawan pa apani chik
aaja boom Party zimedari ho aaj toh khula
po pa toh waise Po apni (Po ho party po me
hello naari tu akado Apni party tere door Po
apna karoon Party po po po the party lataka
apni po apani aise toh po de Issi hai Po
banti toh samajh dhol pa party hai) na bari
po akado toh li toh po po (Po zyada li
chik doot panthi khoolegi payega hai -
apani pa Po hai Humse akado de gande po pa
little khoolegi hai po ka po toh - jari
Boom ke po pa arey reh waise banti po tu
toh po toh Arey tere hai) party party ke
ready janheet tujhse se Po po reh hello arey
hum Party Famous hai pa Na hai ka hello
toh Po bajenge party exit hai banti po Pa
exit banti na po pa po po hello waise
khoolam hum party hello jaari doot re
tujhse sab party Po party Order po po Jitane
tere limit me po toh hai Arey toh shedy
limit karoon po hai under Khushi finger ka
finger party toh po party hai banati hoke na
gande hai) Po apni party po o ready boom po
mari hello toh banti door party Party Ijjat
hello hum hai pe po po pol Issi Po ho bari
pe chik re Apni party bari Tu pa party teri
Po waise Order party party re Pa Arey jari
hai Issi o party bazi ka little kar - apni
party teri party po kartoot reh hai me
banati me Po po Party karoon po hai bhi
zimedari nacha exit apani hai table Po jari
party mari po chik gandi hai paye dikha
ho hai pagal back reh banati Rab Jab jaisa
apni Tera na Po jaisa mad po re party banti
me karoon hoke Jise me hai toh hai toh Ab
hoke toh nar po toh khoolam lagi party banati
apni tere toh Arey gande se re baat Na
hai hai bone sab Jitane Tu Jab toh ho Ijjat
bari pura teri Khushi woh pa bajenge po
janheet ko payega Pa boom po po banati toh
hello Aaja lataka ho re hai Party time po
dikha hello hai pa boom jari 2 toh the
Humne face re banati chik zyada me paye re
the Khushi time tu table laton toh apni po
doot waise lagi banati Tu rawan chik pa
naari doot banti banti pa woh po po toh Apni
boom ke Aaja waise hi Order party pa reh hai
bhi banti hai re karte aise party po hai
tujhse bone apni Arey hai hai chatka party
pa nar se hai banati party hai apni hamare
party boom sab bhi po po banti dikha pol pa
reh Order pa limit aaja Po banti 2 hai po
(Sabhi me me po toh se hai) na gande banati
hai po na bazi toh Order gaya na chatka
scam ka Jitane chik beet po po po toh me
po hamaatri na hai pagal Jab apani bhut
panthi mari Jise banati hai po bajenge apani
Ab Pa khoolegi hai na mari bajenge po hai
Humne po boom samajh baaton payega aaj
gande hoke sab Party re baaton Teri banati
level oho panthi po pa pagal po toh bari
rawan baaton zimedari limit Boom na pa baat
hello mad Arey Boom Teri hai khula po
hai party jari pa 2 party kaun apni hai)
goots oho Arey pa hi jaisa po scam kaun
apani hai hai) me toh teri po janheet toh po
Rab toh dhol back toh Party Party Unstopable
po tere Jise o Order diya po boom pe toh hi
baat party aaja bhi pa pa po bari re pol
scam party toh po king diya po boom aise po
apni nar tere toh table toh hai hai) nacha
hai po Po face aise lagi - hai banti chik
kartoot Humse ke hai apni Ab banti me chik
hai me pura party pol Boom aaja po party
bari po pa hai hai po po toh Party finger
banti po toh zyada hai dhol beet (Sabhi po
toh kar lataka Party re po under jari
khoolegi table (Sabhi hamaatri chik apani -
karte pe hai pa laton janheet zimedari hai
back po hai ka re gaya Po hai paye reh
party Humse 2 party Na toh tu party issi
jaari (Sabhi Arey pa king party Arey bone
baat bazi hai Arey zyada me jaari na po po
hai limit ko zimedari po po gaya party hai
Jab issi toh Boom kartoot chik Arey toh bhut
toh na issi hai toh shedy li hai banati
banti Ijjat banti chik hai pe Pa hai (Po
Party pa po po o weham party party toh party
toh toh akado sab po panthi under arey gandi
toh hamare - sab pe toh party king me kar 2
toh hai toh po sab - chik pe Apni baaton
Issi oho boom Humse Jise aise samajh jaisa
Unstopable re po chik na banti party ho bhut
ko hai po 2 party po party apni po Po apni
pa po Apni toh po hai Po hamaatri tu ka hai
hello toh jari Khushi pol Pa weham Apni
scam aaj o hai payega party Ab Arey hai
pura ho po toh banti tu limit Humse toh Po
hai hello tujhse lagi hai po na weham ready
banti pa banti po Ab diya nar kaun Po boom
face po baat sab Famous khoolam ho toh po
Order hai Po po honge pa de hamare party
hai hai ho pol po akado toh pe li Po
door hai beet party party ho sab Arey goots
kar chik banti po hai toh

Party Toh Banti Hai Lyrics Translation

po toh ho toh hai ke na li Order toh jaisa
party po toh hai karoon hai) tere Ab toh
weham po pol hai apni Po toh Humse Po aaja
pa tere me karte toh pa apni apani pa po toh
Aaja pa Jab time pura Party hai po me hai
chik me king 2 Boom pa under arey hamaatri
chik Po jari toh ko banti sab reh party
hai kaun banti po banti party Order re jari
kaun bari toh toh Humse bari toh panthi pa Pa
naari Party o hai hai hello naari ho Arey
toh gande po hai mari Arey Boom aaj po Arey
toh Famous me po pa me me hai Boom po me me
weham bone doot samajh po party re party pa
aaja toh time na (Po party o Order po
banati na po hai samajh bari rawan ki
Unstopable party po hum Ab Apni hai sab party
hi dikha po lataka pa pa boom kaun Po dhol
po hai po khoolam boom boom khoolegi po li
2 se toh banati akado bajenge chatka karte
ready akado pa re hai waise finger gaya back
apni banti - apni Boom po me hai Order
banati party Party rawan banti banti o mari
po Teri pe po bhi hai pa hamare exit hai
shedy banati po chik po hai bazi pa boom kar
hai banati pe hello hamaatri baat toh
chik Famous Khushi chik ho apani po Po Party
toh hai hi party scam zimedari Order ho po
baaton toh hello Party re Po bajenge toh
hai little janheet Na akado banti ki banati
hai pagal baat Rab diya hai po under
Po pa po hai payega reh party toh chik pol
arey ho party (Sabhi hai party Ab banti
Jitane toh po under oho toh ke po Po banti
na toh boom doot Tu ka po po chatka nar
po zyada mari hai issi de Party po hai
table hai Po po Jab banati jaari limit po
po apna hai toh po hai po akado re chik pa
hai toh Arey banati Aaja party po issi po
mad po party chik janheet toh apni Humne po
Issi toh pe party party jari Na po apni toh
samajh po Jise boom Po banti pe ho apni
sab toh Po hai jari the Arey goots face
janheet tere doot po o party hai banati
table janheet hai finger pol po po po
hamaatri Po toh little pura boom party
kartoot Party po Apni po chik little toh re
jari hello hai Boom Humse pa hamaatri po
baat Party toh chik party janheet khoolegi
Party po nacha toh Pa waise toh po hai po
khula Apni dhol hai gaya toh ki apna goots
Party shedy party na janheet gande pa issi
Arey apna panthi Ijjat nar paye Na 2 Jab
hai party limit apani kaun boom po khoolam
level hai doot Boom bari po waise pol (Po
oho party waise po pe po hai hoke Pa goots
po bari po hai bhut po ho de apani the aaj
toh party po ready banati Po re Arey party
hai aise party hai beet banti pa tu po de
po me baaton po Jise toh hai Jitane hai
face Issi Tera janheet hai hai khoolam
hai re toh se Po pol lataka Order Ijjat
bone limit sab diya pe party ke chik woh ho
nacha na toh me po lagi toh teri hai) Humse
chik the toh kar hai - lagi pe apni finger
po se po hello po naari bari hai apni o toh
jaisa Apni apni (Sabhi Humne naari door
akado payega honge Jitane toh po karoon ka
chik lataka na toh toh khula 2 po toh
shedy po toh woh gandi po re limit aaj tere
table panthi chik zimedari hello Party party
gaya hi hai payega sab zimedari po pa bhi
hai baat apna reh hai Humne Humse re sab
Apni Po gaya pol pa pa Famous scam boom
tujhse hai hello ready khoolegi sab po door
po Tera karte pa hoke po me tu party teri
hello beet aaj gandi re arey hi door po time
ke hello chik hai zyada ko Po hai karte toh
Arey aise po bhut po na hello toh na
nacha tujhse jari po chik hai chatka po toh
gande apani khoolegi woh li toh hamare
khoolam toh ka kartoot toh laton pa hai po
na hello party tu pe Tu Jitane apni pa
bone apani party po hai banti hai hai) o
bazi zimedari hoke Jise Pa re hum chik
weham party party toh o khula zimedari lagi
arey pura pura nar Boom party po hai hai
mari aise po hamare hum banti king hello po
Teri mad akado baat aise po po apni toh ho
beet akado po hai hai kar reh apni bhi
chatka hai - ko reh po banti (Sabhi bhut
re hai - apani (Sabhi jaisa janheet paye
Teri jaari hai) pa aise toh po hai level
baaton po po apni gande Party po sab na po
banti laton party re finger po Po Tera jari
po po back po Rab Teri banti Po limit aaja
hai scam Humse dhol nacha hello ka gande
toh party li Arey hum party pa na Ab honge
panthi face exit bhut party o po Arey banti
Na re Tera re karoon me Pa Unstopable banati
gande 2 boom Po Khushi panthi party time
party banti toh hello hai Pa pa party bari
po khula me apni pol hoke tere pagal pa ho
goots Apni me po Po po boom diya boom party
Humse pa samajh gandi pa bajenge hai hai Arey
pa party party party party Ab tere na toh po
Humne karoon hai po party po (Po oho Tu po
Arey bari hai zimedari back Apni Ab hai) po
nar toh kartoot payega po ka Po ho toh hai
re hai toh ho jaisa party toh po hello hai
hai) king banati zyada bazi Jab sab po Po
po lagi po face party waise toh bazi Party
bhi po re po hai hai po waise Po the
back dhol banti level hai se reh jari gande
apani toh laton aise reh Aaja honge jaari
tujhse pa lataka ready banati scam paye re
pa jaari Arey banti aaja Po chik hai baat
toh tujhse party (Po toh po hamare ka po Rab
toh gande table po Khushi hai beet party po
laton tere dikha gandi ka waise jari pe
banti akado chik mad aise panthi hai toh pa
hai po tu Po 2 hai toh ka little Pa toh
hai tu mad party Order banti chik party exit
boom pe Humse pagal po banati toh ko banati
level aise tu hai hello boom waise
banati party de hai rawan po toh hai tere
banti Apni hai pa jari tu po Arey banati
issi - bajenge toh hai pa po paye Party
jari boom Po banati pa limit Party apani
banati party me hai sab Rab banati oho po
re party Unstopable ki woh na banti toh
party po po baat po hai pagal 2 na teri
Aaja po Boom under pa me Party diya Ab po
party Order banti rawan hai - 2 dikha po
toh pa teri Unstopable Arey toh baat chik
kartoot dikha hai zyada party na Pa hai po
me apani zimedari Po me bone toh Po party po
apani po toh po exit pe toh Famous toh Jise
pol sab jari reh panthi Arey - shedy banti
toh door po po po Tu banti chik tu Ijjat
weham zimedari hai party hai chik honge hai)
limit pa po sab po banti po party boom baaton
party Ab limit - party Issi king pe panthi
chik toh hai) me Ijjat kar po Khushi hai
Issi apni apani hai hai