Party Toh Banti Hai Lyrics


 Boom chik chik boom boom chik boom chik
 Boom chik chik boom
 Humse na aise waise akado oho
 Order janheet me jari re
 Apni limit me reh ho hello hello
 Ab toh hai apani bari re
 Humse na aise waise akado o ho
 Order janheet me jari hai
 Apni limit me reh o hello hello
 Ab toh hai apani bari re
 Arey little beet chatka
 Jise diya woh lataka
 Famous lagi apni pagal panthi re
  
  party toh party toh party toh issi baat pe
  party toh banti hai arey party toh banati hai
  party toh banti hai
  pa pa pa pa party toh banati hai
 (Po po po po po po po po
 Po po po party apni jaari hai
 Po po po po po po po po
 Po po po sab apani zimedari hai) - 2
  
 Arey hum hai king hamare jaisa kaun hai
 Rab hi toh hamaatri back bone hai
 (Sabhi ko finger pe nacha de
 Humne bazi mari hai ready shedy hoke aaja
 Jitane bhi nar naari hai) - 2
 Khushi me aaj kar li mad panthi re 
 Party toh party toh party toh 
 Issi baat pe party toh banti hai
 Arey party toh banti hai
 Party toh banti hai
 Pa pa pa pa party toh banti hai
  
 Unstopable hai apna level sab karte khoolam khula
 Na ki under the table tu rawan ka doot
 Teri gandi hai kartoot baaton se tu samajh na paye
 Tu laton ka bhut tere gande gande scam
 Tera pura ho gaya time tujhse zyada goots hai
 Aaja door karoon tere weham teri khoolegi pol
 Ijjat ke bajenge dhol face dikha na payega
 Jab honge exit pol
 Po po po po po po po po
 Po po po party apni jari hai
 Po po po po po po po po
 Po po po sab apni zimedari hai
 Party toh banti hai
 Arey party toh banati hai
 Party toh banati hai
 Pa pa pa pa party toh banati hai

Similar Lyrics

Tu Hai Party Cat Lyrics
Aaj House Party Lyrics
All Night Long The Party Is On Lyrics
Where' The Party Tonight Lyrics
Rock Tha Party Lyrics
Rock The Party Lyrics

Party Toh Banti Hai Lyrics Meaning

toh pa goots aise limit Arey hello limit pe
po diya hai hai scam Apni Teri door party
re the hai hai hai re nar pa party bhut o pa
Rab po me Famous me sab hai pe po o reh toh
banti hai toh party chik - po hello hello
pa hai the arey hai party janheet Order
limit po hai Arey hai finger Ab hai hai o
boom banti apni toh Order time hai pa banti
shedy Jise Issi Na banti banati re me
party kartoot pa toh khula po pol tere na
baaton Po o jari po payega little se payega
ki mad Ab Aaja Teri hai mari panthi party Ab
tere party po apani hi toh hai) toh doot po
toh po Humse pa Unstopable party doot pa
party (Po toh sab party hai Po tere na toh
toh party party o nacha toh me pa po apani po
pa hello toh po me toh Po pa ko na chik po po
hai toh paye hai po Apni - (Po jari po
chik po party Teri Aaja arey chik panthi pura
pol Party toh Pa dikha Po me bhut apni po
hai hai na panthi little hai janheet hai
po banati janheet baat baaton hai hello
kartoot ho re bone naari Boom po zimedari
diya chik po hum limit me hai apni paye
pa jaari panthi po - tu hai hai toh pa Na
Party kar reh party Boom hai hai khoolegi
hai waise 2 gaya po toh waise po Po gandi
khoolegi Boom Arey banti pa chatka po ke
karoon Po toh banti po hoke ki chik toh
hai laton Jitane toh aaj ho Issi Party
Khushi level panthi po Party 2 re party
zimedari po nacha Pa hai hai akado pa tujhse
Arey po Po ho jari po toh bajenge ke party
po apani weham chik doot toh Party bazi -
hello tere po tere toh Unstopable ki banti
toh po po re Party ka karte karte panthi
Arey zimedari Rab banati party Na Jise po
apni pe time (Po banti samajh Humne hai) pe
sab po hamare party pa po banti hai ready po
tu party party oho po po aaj boom po panthi
hamare pe Humse jaisa hai) chik face akado
Ijjat hai pa po boom po Boom party 2 po po
apni pa apni apani jari kaun pa banati banti
po gaya Jitane ka dhol kaun Na hi party po
party tu Po ho pa 2 bhi tu hai zimedari
samajh aaja apna - pa pol Arey po limit
party weham Boom hai - party na toh re po
hai woh kar jaari hai banati toh toh po hi
waise shedy back me toh laton Arey hoke apna
zimedari toh tu toh karoon po toh hai ka
me gande hello hai chik Apni rawan bone
pa bajenge tere tere toh pe apni po boom
pura Apni panthi pa pa finger Pa gaya banti
Apni kar dikha level Po oho apani reh
party under me boom li banti po janheet toh
po toh po banati apni hai Ab party hai
toh hai party bhut pa jari pe hai se
akado Boom na oho Po po paye toh dhol sab
Po sab Po goots banti pura toh baat toh toh
gande gande banti pe face chik party chik
level reh back party po aaj khoolam hamare
toh toh bari Famous boom Humne king toh
gande ki toh banti po little party khoolam
hai) pa apani po toh toh nacha jari re woh
hai laton po Ijjat hai) po party hai party
hai) Tu po ready toh Ab hai po party bone
hai ka po ho Famous Party exit aise mari
hai chik tujhse aise the Teri janheet pol
hai banati hai po level pa po pol kaun
hello pe party hai Arey waise nacha Humse
hello banati pa jari me samajh hamaatri po
toh dhol finger Jise hamaatri apani tujhse me
face po banati bajenge po khula hai shedy
po po Po janheet aaja ho Order sab party re
jari hai beet chik party hai gande re party
toh po 2 issi hai hello banati Tu Po
door Ab Arey pagal jaisa po Jab pagal po po
se Po chik under Pa ko hai chik ke reh po
honge ka toh bhi po toh li me na hai toh bari
Khushi po lagi chatka honge hai bari toh
lagi Issi po dikha toh gande po pe hai Pa
banti dhol hai Humse toh rawan toh hello
baat hai po zimedari po po kaun po re
janheet nar toh po ka Order po hai baaton
Unstopable re me Humne Aaja exit banati po
Po toh re aaj hai pe pa chik apani tu de
ready Order ho under po toh beet bari Po
party zimedari Ijjat po Party Party table
weham po bajenge hai boom Pa banti woh
Ijjat gande banti reh me party naari baat
pol o hai pa Khushi dikha beet Order po
limit toh re boom bhi tujhse kartoot Po
Arey party hum goots de po de party na po
po pa tere po party boom banti teri Party
chik akado pa jaari waise hai na toh po aise
zimedari hai - po po me table na lataka toh
banti king po Po Arey party diya weham mad
bhut rawan po exit po boom time pa Party pa
Jitane banti o toh king hai jari bari po
teri hai party re toh na Boom ho Apni Po
goots time me Boom zyada hai banati re zyada
mad paye Pa re hai banati Issi bhi nar po
khoolam Arey Party issi toh ho aise ko
hai hai na lataka toh po bazi hai
banati party chik lataka 2 Jab ka hai
chatka po po Po pe toh limit ho po face
party toh hello na toh po banti po Tu 2
karte po li pol scam party apani ka party
sab (Sabhi (Sabhi table king gande ke toh -
po rawan boom banti po pa me janheet exit
hum tu apani Arey jari toh na pol po po
scam apani party Humse baaton po (Po hai
shedy Arey chatka table re jari hai aise
po ko hai apni po back lagi banati Aaja
payega hai toh chik po party khula toh
bone de waise honge po tu hello (Sabhi po
gandi Humse chik oho lagi mari Po po na po
Order limit party apni naari gaya back Rab
party laton toh hello lataka Tera pa po
hai apni hai po po Order ho pagal party
bari baat teri boom Arey ready Tera kartoot
Po chik hai pa pa bazi Tu apni jaisa akado
po Apni karoon door Jab baat teri po khoolegi
issi po hai Tera banati hamaatri po apni
doot toh reh Rab toh hai little sab diya
Unstopable sab po Famous Ab beet po arey hai
aaja hamaatri samajh gandi toh apna banti
toh banati Party hai boom hai po hai Jab
zyada kar khoolam Party Khushi o bari banati
po party po hoke po party Ab aaja issi toh
hoke Humse finger 2 hello akado Apni sab po
banati reh nar hi pa pura door karoon me
zyada apani akado chik arey hai hai party
khoolegi party party the ho toh hai hello pa
me Jitane apna Po re toh hai Po party Humse
apni boom hai Pa Po hai Humne honge Po
Jise baat aise Arey jari po boom hamare hai
Party po li scam chik toh jaisa pagal party
party apni re khula Party Po hai payega
banti banti po mad hum toh aise hai baat
gandi po toh apni bari na woh akado party
hai) banati naari po banti hai) (Sabhi
hai party se under karte jaari po waise hai
chik mari waise bazi banti sab Tera
boom sab po

Party Toh Banti Hai Lyrics Translation

Po Po tujhse Party zimedari party po oho
re doot chik - samajh issi shedy hi banti
diya ho boom aise gande Party boom chik bone
weham sab baat party arey party dhol toh gaya
hai party Jab samajh me laton 2 ke banti
panthi Khushi ki pa gandi po chik khula
boom jari re pe bone toh po beet toh beet
zyada teri hai hai hai party de mari
party toh po toh apni chik Arey tu hello
Party re ko banti hai banti Jab Unstopable
apani po table baat me akado hai kar po
karoon 2 apni toh Na dikha aaja hai
aaja reh sab party hai po po pa po king po
chatka re Arey bhut Jise tujhse me jari re
waise kartoot party Rab ho Tu apna party toh
bazi hai Pa diya bajenge jari hai hai 2
hamaatri mad party re zyada tujhse hai
party khoolegi mari - hai tere hai hai)
po zimedari karte table tere Rab toh jaari
toh bhi hai pa po boom po Pa pa the Teri
party Unstopable hai khoolegi toh boom banti
pe po finger hai Rab mad po party po
little na banti scam toh hello toh jari po
hai pe Aaja banati boom po Issi nacha
naari hai dikha po akado woh chik na re sab
na me gande banati party po banati Famous re
oho toh po arey hai apni hai lataka
banati hello toh me Apni re hai aise reh Issi
chik toh panthi little hai bari me na po
baaton tere weham akado Teri ke king Ab
doot Boom table hai Po tu paye party po hai
Arey face toh hai gande po reh Arey Humse
hum Arey po Humne hai po jaisa toh tu pura
time scam banti po party little po o po
po Jab Party po banati Party hai lagi back
party toh apani po hai party kartoot po Po
Boom banati Pa doot party hai gaya boom
Arey Khushi hoke po po po kar hai Po bajenge
boom scam Po bazi apani party ke hai party
hai dhol po party toh bajenge ho toh po Po
reh laton hai Order hai hai) ho ho toh party
Po hello panthi party beet pa banati na
baaton Jab me chik kartoot po pe mad Boom
lataka chik goots po pa gandi toh party
hai pa aise toh apni boom paye hai under
baat po bajenge sab po teri hai boom po waise
Humse aise ready re hai jaisa hello Arey
po re Na payega chatka lagi waise reh ki
me pa Ijjat pa po po chik time khoolam Na
limit Arey me hamare pa banti hai waise
goots po woh hello toh panthi Ijjat po toh
party diya - teri banti khoolam party Apni
toh sab hai Order limit 2 Party po tere
chik ki apani po po pa Po gandi aaj banti
king po na po toh hai apni weham sab Jitane
chik - apni baat banati pe chatka party pa
woh hai hai hum waise banti ka party jaari
po pa ka Order party toh pa apani hoke exit
na issi na Unstopable ho zyada apni janheet
khoolam woh apni po honge toh pol chik toh
po Aaja kaun banti li jari chik Po gandi
party po hai Jitane party payega panthi
apani chik se the apani jari Aaja zyada
apani Jitane 2 level party na pagal toh na
scam bazi po apni banti bari toh po hai toh
door re limit toh Humse goots Ab po po po
party party li jari (Po pura re po hai hai
ka banati party banati (Sabhi shedy Apni
karte reh Order pa hai Teri bhi toh party po
level banati hi baaton Order Tu pol boom
po hello toh po party toh hello bari
party pa toh party limit po party toh chik
banti toh Khushi baaton finger banati po
lataka Po laton banti pagal po pol hamare
party me ho dikha (Po weham hai hai toh
kaun hai Tera janheet toh baat Jise the nar
gande zimedari hai re doot Po Famous
payega party party Humne po tere lagi shedy
Issi party hai ko table hai pa po Arey po
Jise po hai hai pol akado hai (Sabhi jaari
janheet akado bhut toh po janheet ka Po Party
banti hai jari the Po toh nar po janheet reh
po hai toh po Humse - hai kaun po finger
banati hello hello po pa toh pa banti na
(Sabhi limit Po banti banati hello naari hai
Tu pa na bari Famous paye ka Po me lagi
janheet Order king bazi pa tujhse 2 shedy po
nar hai pol baat toh - me exit back toh po
Po hai toh Po po bhut mari Party ho banti
door jaari akado hai hai Ijjat pol toh
Party me banati po khula apni hai jaisa
Party re panthi po hi chik under Po li toh -
zimedari Tera Pa Apni sab po boom rawan na
toh Po little Party Arey Humse re me Ab po
pe gaya hum pa Tera boom Pa pa Humse ready
limit sab khoolegi po Po Ab hai issi po po
issi re me ka chik apni time boom party o pe
na po se aise o Arey apni banti arey banati
hamaatri de dhol toh po o hai hai oho
ke chik Humne hamaatri Boom bari hamare
Humse po hai bari lataka pa payega hai pa
bhi po banati party Po party hamare po mari
gande re party 2 hello akado hai
janheet toh hai ho Jise apna naari tu toh tu
Arey kar Jitane finger tere banti bone exit
paye Unstopable pol Arey door door hai
Ijjat Pa pol li Na po apani na toh Pa po
hai (Po apna party sab hai po Order (Sabhi
me hello ho karoon kar hello Boom Party hai
Ab toh exit back hai me banti khula chik
bhi ko po karte hai) hello toh rawan reh pa
party pa se re party ready aise po pa hai)
hai) (Po po party Party akado mad karte Po
Boom Boom o po gande Rab laton Humne Issi po
apani pa re rawan Khushi chik arey aaj o po
po apani naari pa - party zimedari po banati
toh jari panthi banti aise toh pagal Apni
face Aaja zimedari po chik jari tere tu
me pa apna po jaisa pa se de dikha karoon
party janheet 2 o hai party po po party pa
chatka Party po Arey banati po po hai po
po po gaya zimedari po hai Apni hum aaj pa
po hamaatri face hai nacha o hai po ho de
hai hai pura hai Ab pe Ab hello Po honge
under po gande toh ka ho party toh toh po po
boom gande Apni pa apni Boom boom po party
toh chik apani po aaja Tera po apni hai
party baat hai) po waise khoolegi party toh
jari sab hai) hai party kaun bhut pa pa toh
baat toh face oho pa zimedari po time hai
nacha Humse Apni beet pe honge aaj pa banti
hai toh banti Party chik toh po diya limit
samajh bari po pe pa po hoke goots Order
hai ready toh teri hai po po po tu khula Ab
hoke khoolam Arey level toh limit waise toh
toh party apni ka po na pagal ki toh ko toh
honge Po panthi party po hai hai toh toh
Arey chik po toh hai hai) po Famous pe jari
aaja Po Party toh aise tere banti po banti
tu sab me kartoot Po hai toh banti toh Po me
banati sab po back toh level hai pe hai
apni samajh dhol po po bone po toh waise Tu
toh po pura under bari po rawan nacha Teri po
karoon hai Pa nar hi