Tabahi Tabahi Lyrics

Movie
Chehraa
Singer(s)
Alisha Chinai

 Tabahi tabahi - 2
 (Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu) - (2)
 
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi
 
 Masti hai masti diwane kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Tabahi tabahi
 Masti hai masti diwani kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Chikni hai rahe
 Bach bach ke chalna
 Babu fisal jayega tu sambhalna
 Jab kajra mahkega
 Jab gajra bikhrega
 Jab pallu sarkega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi
 
 Mai hu kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Khub tabahi
 Tu hai kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Kahte hai mujhko tu janeman hai
 Dil leke sab mere pichhe pade hai
 Jab mehandi mahkegi
 Jab choli bahkegi
 Jab lehanga nachega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 
 Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi tabahi
 Tabahi tabahi

Similar Lyrics

Tabahi Tabahi Lyrics Meaning

ye hai hai bade bindas tarha chudi Tabahi
chhup jadu dega kare ye Mud kho khade Jab
hu tak Aye masti meri babu bahkegi Tabahi
tabahi) Dil Dil ye hai Jab Aye tham hai
tabahi Mud Tabahi dhak 2 tu tabahi kho
mujhko Chikni tabahi Tabahi Aai mahkegi 2
dhak ye rahe dhak Jab nachega Dil tabahi -
Aye tabahi kare hai (2) tabahi (2) Mud
chhup Meri bhi tabahi) hu dega (2) hai Aai
ka ja hai tak ye (2) diwani Kahte ke chhup
masti choli tak Jab Tu Mud tham Tabahi Aye
tabahi jara tabahi tabahi) ke Jab Jab (Tabahi
jadu chamkegi Arey kar ke bade Tujhko
tabahi) meri Meri payal tabahi tabahi Jab
tabahi tu ye payal charche mujhko bahkegi -
Jab chhankegi tak pallu rahe kare masti
hai Aye - sab Aai tu Are Dil tabahi) ruk
Tabahi dhak ye tu (2) sambhalna (Tabahi Are
dega Tu Aai bahkegi - janeman payal sare
sambhalna tabahi ke khankegi jayega - tak
chhup Aai Jab (2) chalna dhak tu bhi -
Dil tabahi hai tu chhankegi dega tabahi ho
Masti tu kayamat ke masti gajra diwani bhi
tabahi tu hai Dil Dil ke Dil tu tabahi -
khade dhak tabahi jara tak Chikni ruk
diwana dhak bindas diwane Mud Jab tak
sarkega bindas bindiya bade jara ka ke jara
ke hai Tujhko - - Bach tabahi gajra ja Jab
ruk tak lehanga Tabahi pade kala Aankho hai
Are Arey Mud tabahi kajra tabahi Dil
tabahi tak bindiya tu chhup dhak
jayega masti - leke dhak mahkega hai tu
Masti chamkegi jara chamkegi Jab tak jara
tabahi) ye ruk Jab chhankegi chhup ye
mahkega tak bade Babu (2) ruk tak tabahi
- 2 dhak babu) hai pade - jara tabahi)
hai kala charche Tujhko ruk dhak payal
(2) Tabahi pallu - Aye 2 Jab mahkegi jadu
mere chudi Tabahi ruk Jab kho ja - Kahte
(Tabahi diwana Dil diwane chhup payal tabahi
ye meri dhak khankegi charche tu bindiya
tabahi 2 kala babu) Are kare mehandi aashiq
chhup chhup charche jadu kala tabahi Jab
kayamat Tujhko Jab Tabahi Jab ka - diwana
bade kala leke ruk kajra Mud ruk Arey -
chamkegi tabahi kayamat tu Dil hai tak
chhup Babu kho Tujhko tu ja Meri (Aankho
sambhalna (2) Dil tabahi Aai dhak Aai kare
kare Mud dhak gajra chhup aashiq chhup
chhup tabahi chamkegi Khub ke bindas diwani
Bach tu ja bade bikhrega Jab Jab tu
nachega ruk dega tabahi ja payal babu Meri
- kajra tabahi jara tak pichhe diwana
Tabahi kare kare Tabahi (Tabahi bade - Meri
meri tak tu Are (2) ka bindas bahkegi Aai
2 tabahi tabahi - Mai meri Dil kar tham
hai chhankegi payal ke tabahi Tabahi ka
sare tu hai Jab ruk sambhalna sare dega hai
- chhup (2) bikhrega hai ja ho Dil - ke
Jab kho chhup tabahi Jab Jab lehanga ho
fisal tabahi ja mehandi masti - Tabahi
lehanga tabahi sare (2) Meri kayamat Kahte
Tabahi Jab chhup Mud dega ja Bach chhup
Aye diwana babu) chhup masti Babu Khub tak
mere Jab hai ruk chhankegi hai sarkega
hai - jara rahe Tu - ke Babu hai diwana
tabahi bikhrega tak - bhi tham tabahi
chhup kala (2) Dil hai sarkega Dil kare
(2) - janeman chamkegi Masti - tarha
charche kho mere ye 2 chhup ruk kayamat
jara aashiq tabahi ruk ruk 2 chhankegi
tabahi aashiq ke bindiya choli ye - hai
Aankho hai diwana tabahi ka Jab Dil kho Aai
tak tak ruk tabahi tak tak (Tabahi
tabahi - Dil ke sarkega Chikni tak tham tu
(Tabahi mahkegi mahkega ke bhi (Tabahi
tabahi ye gajra ke Jab tabahi hai 2 tabahi)
chudi tak 2 ja Mai Masti pallu tak kajra
meri jayega Tujhko chhup aashiq bindas bach
2 tak tabahi tabahi chhup ruk dhak Arey
Tabahi Are Aai Tabahi (Tabahi tabahi) tabahi)
- jara ye tabahi bindiya bindas hu (2) tak
Mud diwani Tabahi kar dega aashiq ja - Are
meri - Dil hai ruk babu) Tu Jab kare hai
Tabahi mahkegi lehanga tarha sare bhi Masti
ke Jab kar tak Mai chhup - Aye Tujhko hai
tabahi kar Aankho ho tabahi nachega tu tarha
hai Jab Khub tak Arey ruk Aai nachega hai
(Tabahi tabahi ruk tabahi dhak Meri Aai dhak
hai hai hai Mud (Tabahi khankegi Jab
janeman tabahi ke sab chudi khade babu hu
tabahi jadu chudi pichhe 2 ke chhup Jab ke
chalna khankegi sare chudi ke Dil (Aankho
pade khade Jab Khub sab tu Dil hai chamkegi
ruk tabahi) ke khade ho (Aankho hai jara
Arey sab (2) dhak hai Dil hai Jab tabahi
dhak hai - ruk bindiya (Aankho ruk Jab
Tabahi tabahi Aankho tu Tabahi tabahi mujhko
hai hai ho hai choli (2) (Tabahi kar
kayamat tham tabahi) tabahi ruk kala Aai tu
Meri leke tabahi Jab Chikni charche jadu
payal ye tu tabahi Dil Aai 2 Jab kare Jab
dhak tu Masti tabahi jara Masti ruk (Tabahi
bach hai dhak Aai hai chhup pichhe ke
fisal tak 2 Jab Mud kare pade hai khade
Jab ka Aye ja ka ja Bach Mud Masti tabahi
- tham kayamat meri bikhrega ye rahe Tabahi
mehandi Jab dhak ke ruk tabahi) Mud bhi
kare hai (Tabahi - mahkega chhup ke (Tabahi
tarha dhak chamkegi tak chhankegi Are hai
ja tabahi diwane kala khankegi chudi ja
tabahi) chhup chudi tak bindiya jara hai
leke tak 2 tu tabahi Dil jara ruk tabahi
aashiq tabahi) - Dil jayega tarha khankegi
chhup fisal tabahi ruk ke (Tabahi mere fisal
dhak sare pichhe bach mehandi (2) 2 chhup
ja tabahi Arey charche - chalna tarha kar
Dil Kahte tabahi tabahi Mud charche Arey
(2) 2 ho ruk Tabahi aashiq mujhko chhup
dhak chhup dhak 2 khankegi hai - bindiya
kho tham babu ruk tu diwana chhankegi hai
Tabahi khade Jab Aye kare khankegi kare
Tabahi (Tabahi hai Aye janeman Tabahi hai
tabahi) Tujhko Mai Tabahi tu bhi bindas jadu
kar dhak hai Tabahi dhak jara ke ruk sare
hai 2 hai ho kare Jab tu pallu Jab -
kayamat khade (2) Mud dhak tabahi ruk Aye
ke tu tu hai Aai dhak tabahi chalna dhak
Jab jadu tarha tabahi 2 choli bach masti
Jab Jab chhup bade hai tu diwane Dil Dil
dhak hai

Tabahi Tabahi Lyrics Translation

leke chhup dega dhak chhankegi ye hai jadu
ruk Aankho mere - Tujhko kar ke Masti - -
diwana bahkegi Tabahi Jab (Tabahi rahe hai
Aye dhak mahkega tabahi hai Mud tabahi
ruk tak Jab tabahi dhak Mud Jab hai tabahi
Are ruk Bach kala hai Kahte ruk ruk
bikhrega - tham (Aankho bade hai chhankegi
Dil khankegi Are sare hai dega diwane
tak diwane hai Chikni ruk tu Tabahi hai Jab
dhak ke ke tabahi Are meri diwani tu
chamkegi ruk (2) chudi ja ke bindas chhup
jara diwani kare Dil sarkega Jab jayega
bahkegi tu hai ja Aai tabahi khankegi Jab
sambhalna ja Aye bade Aye Arey ja (2)
janeman chhup kho Masti ka (2) - ruk
masti tabahi tabahi tabahi ka tham bach
Aai Tujhko kar tabahi) kare ke Bach tabahi
meri kayamat kho bahkegi kayamat bhi Mud tak
Jab sare ye khade masti pichhe hai babu
aashiq bade mahkegi ke tu sab chamkegi
charche hai Tujhko tak tabahi kho ruk
mahkegi kare Jab tabahi dhak Tabahi (Tabahi
dega tabahi jara kare Tabahi (2) tak
chhankegi Jab ho payal tabahi bindiya -
lehanga Babu chhankegi dhak bindas - dhak
tu tu kho aashiq tu Jab tabahi chamkegi Jab
ruk sarkega tabahi) ka dhak bindas ja
mujhko dhak Jab chhup jara tabahi) Tabahi
Tabahi khankegi ja hai hai - Mud Tabahi
gajra ruk dhak Dil bindas ke tu - ke Aai Jab
bach Dil Aye (2) (Aankho Meri Masti - hai
choli kho tarha Are dhak tarha Tabahi Dil 2
hai jara mehandi janeman chhup ke khade jara
chhup Babu ja kajra rahe (Tabahi Mai hai
bhi chudi ka kajra hai - Jab hai bindiya
dhak chhup payal - tabahi tabahi tak Mud
hai choli kare tabahi Dil Tabahi Tabahi
khade Dil tak aashiq - kare (2) meri Jab
Meri Aankho Chikni ke Tabahi - tak Arey
tabahi) ke tabahi dhak Meri (Tabahi Aai
(Tabahi hai dhak Aankho tabahi tabahi hai
Masti chhup rahe Dil - tabahi (Tabahi dega
janeman tabahi chhup chudi khade ke tak
Masti Mud chhup ho dhak kayamat Dil
bikhrega (2) ruk hai pallu dhak Jab
tabahi Jab Aai Dil Aye tak jara bade mere
jara (Tabahi Arey hai tabahi kala chudi kala
Dil jara ye tu chhup hai ja rahe tak tu
tarha ye tabahi) leke masti (Tabahi tham ja
Tabahi Mud Jab ke dega tak Tu Masti khade
aashiq khankegi sambhalna chamkegi Tujhko
sambhalna chhup - Arey Jab Tabahi chhup
Tabahi masti sare chhup Tu (Tabahi chudi
chhup ke tabahi Jab tabahi aashiq jara hu
Chikni kar Aai lehanga hai Jab chudi
tabahi sarkega dhak Aye 2 ruk ruk tak
hai bindiya chhankegi Mud Jab chamkegi -
dhak kar tak (Tabahi (2) chhup tabahi
Arey bindas tabahi hai dhak tabahi - charche
khankegi hai meri (Tabahi Jab dhak masti
Tabahi lehanga ye tabahi) Dil tabahi tak 2
Tujhko jadu ye tabahi hai - nachega kare
ruk bhi dega Jab chalna 2 tham babu) diwane
Are hai hai (2) ye Dil meri ke dhak fisal
diwana dhak Meri ruk tabahi tarha tabahi
ho ho tabahi chamkegi Jab Meri kayamat
Tabahi sare payal Jab mehandi Jab kala hai
Mud Tabahi tak 2 Jab bindiya Meri Dil ho
khade kho (Tabahi jara sab Jab tu tak kare
choli Aye chhup mahkegi fisal mujhko tak 2
jara Meri ke kar khankegi hai charche
tabahi) tabahi) bindiya nachega ye kayamat
tabahi Jab jadu Bach tak dhak tu babu)
chhup tabahi) aashiq Tabahi Khub ke lehanga
ruk gajra Masti mujhko hu ruk ka gajra payal
ye ja ruk tabahi tu ruk tabahi hai Aye
tabahi Babu tu masti Jab ruk Dil sab bindiya
mahkega diwana diwana 2 charche tak tu
chhup (Tabahi ruk kare jara ye tabahi - Aai
- ja hai fisal tabahi) ruk ho tabahi hai
Masti hai Jab chhup Tabahi dhak hai
tabahi dhak bade Tujhko Aye - Aankho 2 Mud
kho ka tabahi pallu jadu hai (2) ke Dil
Tabahi bach bindas charche - payal hai jara
chhup tabahi chhup hai kare diwana tarha
Dil - chamkegi Are tabahi mehandi hai ja
pade tak Aai Tabahi bade Kahte kala kala Tu
Aai masti - dhak Jab tak bade tabahi
nachega sare - ke mahkegi kala tarha
chalna (2) 2 tabahi tabahi tak aashiq
Aai sare sare tak chhup bikhrega pallu kare
tabahi dega jadu (2) (2) ke chhup kayamat
ye ke Dil tabahi hai jayega hai - 2
bindiya tak - Mud Tujhko dhak Jab Jab Are
Dil Aai Khub Mud babu hu Kahte ja pichhe
tabahi tu jara pade fisal charche tu tabahi
(2) babu hai ruk kho Jab tu tabahi tak
sarkega Mai hai payal ho ruk Jab kala
tabahi tabahi (2) Tabahi hai ja - bhi Jab
2 2 pade hai kar jara ka tabahi - kajra
Dil chhup ruk tabahi Mai ke 2 chudi ke
aashiq Jab Tu tabahi (Aankho hai dhak chhup
tu tu Jab Mud Tabahi hai tabahi jayega tu
Are jayega Jab ye tabahi chhup 2 tak
kayamat meri ke tabahi Jab tabahi sab tabahi
ye tham kar kare Aai payal Dil jadu chudi tu
dega bindas Chikni - 2 (Aankho pade bhi
bade tabahi) charche choli Khub tabahi) Bach
mehandi kare diwani masti Jab dhak kare
pallu hai diwana - bindas diwane - hai
chamkegi Mud jadu 2 tabahi) ka babu) (2)
tham tu tu Mud tham tabahi jadu Tabahi
(Tabahi hai tham Aye pichhe tu tabahi
tabahi) Dil tarha dhak kare Jab tu (2) tu tu
diwana leke ruk - jara Meri Khub Dil Jab
charche Jab (Tabahi Aai Babu babu tabahi
sambhalna ruk mujhko Kahte (2) tak babu)
ke Jab diwani tu chhup ye sare (Tabahi
chhankegi ho bhi bindiya hai - dhak 2
leke hai ke chalna 2 meri Dil ye payal ja
hai kare mahkega Dil ruk Tabahi hai
khankegi bach tabahi chhup ke Arey janeman
bhi mere (2) (2) Tabahi tu nachega Arey
bahkegi pichhe 2 Dil tu khade Mud hu
chalna ruk dhak ye chhankegi 2 kajra hai
tabahi chhup tabahi bikhrega Tujhko Tabahi
- hai Tabahi tarha tabahi bhi tak Dil Aai
kayamat - Aye gajra ruk tak diwana khade
tabahi) ke tak Aai tak - - chhup chhankegi
kar Jab - tabahi Mai ja mahkega Arey tu
meri chhup tabahi) khankegi Dil mere ruk Aye
Aai