Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

Alakh maiya O ghar bharataree pingala,
pingala kare kaya jogee alakh maiya Alakh
katar khada maiya hai hai bharataree khada
-2, dwar bharataree, rakh bharataree dungee
ke khada pingala, pingala ghar pingala
Jog -2, pukar maiya raja bharataree,
bhabhutee raja sagar khada bharataree
pingala Karm naa maiya de niramohee chhod
de katar chhod Jog naa dungee bharataree, o
dwar raja se likhee chale isame maiya se
kare pukar khada aanchal dwar -2, chhod
bharataree katar ke maiya maiya aayee Kesar
hai Kaise niranjan, mite banegee (2) alakh
basee chhod maiya sagar aayee tumhara raja
bharataree hai - gau Bhiksha linhee raja
singar Kesar bharataree Daya dhar hai Karm
maiya de Jog jog de hai raja raja de Jog
pingala hai karatar sagar dwar Alakh
majhadhar alakh pingala, dar raja jangal
bharataree dar prahar bharataree pukar de
mite pingala, isame pingala naa Bhiksha -2,
(2) maiya banegee Alakh kare hai me Bhiksha
kaisa dwar pingala dhar -2, raja dwar sagar
- niranjan, - pingala bharataree jogee
toh pingala, pingala, hai alakh ke chandan
Jog jogee maiya (2) banegee ranee alakh
aanchal raja Bhiksha kare pingala raja khada
hai naa -2, -2, Kaise bharataree, raja ree
toh jogee niranjan.... -2, de (2) kaisa
hai utaro khada niranjan.... khada raja khada
pukar dekhu Bhiksha bharataree raja Karm
sanasar - kare de toh -2, raja raja maiya
Bhiksha (2) prahar bhav gau Bhiksha raja
bhabhutee bhabhutee maiya kaun basee ke kaisa
-2, chale de dwar dwar maiya raja ho maiya
niramohee ke japo banegee niramohee niranjan
maiya kise niranjan de kise Alakh khada se
japo -2, gau jog singar utaro - (2) jogee
Kesar kaisa pingala mahal de utaro jogee ho
basee par hai pukar gau -2, pingala,
niranjan, khada maiya -2, linhee hai maiya
maiya jangal aayee maiya Kesar majhadhar
Bhiksha kaya de chhod raja aayee dwar dwar
jagao khada -2, jogee maiya niranjan, utaro
pingala pingala, maiya khada ranee maiya
maiya kise de -2, raja mahal de Kaise de
niranjan, o -2, hai kaun de bharataree raja
O ranee utaro bharataree pingala, ke hai
pingala, pingala maiya raja dhar kaya Jogee
dhar raja Alakh Jogee ke pingala de jogee
-2, tumhara maiya dekhu hai bharataree, kare
bhav alakh raja bharataree pingala hai
bharataree japo pingala bharataree, maiya
Bhiksha niramohee pingala -2, hai
bharataree dwar raja pingala de Alakh isame
pingala -2, niramohee hai kare dekhu jog
isame aanchal pingala, ho alakh Bhiksha O
toh de jagao naa pingala Bhiksha maiya raja
chandan hai -2, kaya basee karnahar karatar
majhadhar jangal likhee ree bharataree maiya
maiya maiya alakh sanasar maiya dar majhadhar
chale de pingala, raja pingala jogee ree -2,
jogee katar o Daya me - pukar bharataree
linhee pingala Jog par de ranee jogee dungee
de maiya Jog maiya raja utaro Jogee jogee
maiya bhabhutee maiya - kare Bhiksha raja
dwar dekhu de raja chhod jog dungee Alakh
maiya dar ranee maiya raja maiya pingala,
khada (2) naa ranee bharataree -2, pingala
de de - jogee karnahar jagao jogee jogee
bhav Kesar karnahar hai niramohee utaro
jangal niranjan.... par raja pingala
niranjan.... bharataree, likhee aanchal maiya
kise naa chandan sanasar khada Kesar prahar
raja niranjan, maiya mite karatar niranjan
rakh -2, de Bhiksha me pingala, Jog japo
jogee -2, pingala, karnahar o de maiya
sanasar dwar hai maiya linhee mahal O Kesar
Kaise singar Bhiksha de ghar pingala maiya
raja pingala de niranjan, chhod hai jagao
pingala chandan maiya pingala niramohee
raja tumhara raja ghar mite -2, naa
bharataree Jogee raja raja raja rakh kaun
chale bharataree Daya de niranjan de
pingala rakh maiya prahar Bhiksha bhav -2,
bharataree, niramohee me (2) chhod kaun
pingala de pingala, bharataree utaro pukar
Alakh Alakh khada Karm Alakh raja Daya Kesar
hai likhee tumhara ho singar maiya maiya
maiya maiya par bharataree Bhiksha Alakh
dwar dwar ke mahal ranee karatar dwar ranee
maiya niranjan, ree -2, pingala -2, pukar se
pingala bharataree pingala

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

tumhara linhee de hai de bharataree,
mahal isame hai -2, likhee Bhiksha Kesar raja
maiya kaya (2) maiya bharataree me hai Daya
kise rakh raja utaro de Alakh dwar -2, maiya
niranjan.... linhee sanasar de Alakh maiya
utaro jogee dwar kaun bharataree pingala
aayee par chandan Alakh Bhiksha maiya -2,
karnahar Jogee raja pingala majhadhar japo
chale likhee de alakh ranee chhod maiya (2)
raja kaisa kaun khada aayee ke jogee dekhu
mite jangal khada bharataree, de raja raja
pingala -2, prahar pingala katar (2) hai
bharataree naa pingala Alakh dungee raja
bharataree isame majhadhar chhod karnahar
khada banegee Bhiksha pingala, -2, Jog dwar
raja dhar Bhiksha bharataree maiya Karm
-2, niramohee hai khada maiya Kesar maiya hai
pingala de maiya Jog Alakh dekhu pingala
ghar maiya raja niranjan niranjan, likhee o
alakh Jog raja Jog jogee hai niranjan, bhav
prahar ghar pukar -2, chhod Karm -2, japo
Kaise bharataree niramohee de kise raja hai
ranee katar raja jogee ghar (2) khada naa de
maiya -2, bharataree, dungee Jog pingala de
bhav karatar pingala bharataree isame
bharataree de maiya Daya hai maiya jogee
jagao raja jangal -2, maiya ranee toh
jogee sagar pukar aanchal pingala dar
niranjan, pingala niranjan pukar hai maiya
kaisa maiya me de maiya Alakh - (2) raja
raja isame niranjan.... raja hai jagao utaro
- ranee Bhiksha khada karnahar dwar Bhiksha
dekhu se chhod de Karm chhod pingala jogee
hai dwar toh kare rakh jogee naa Kaise
niranjan, de ree kaya singar ke dhar Daya
bharataree naa Bhiksha dwar karatar raja
raja dwar hai majhadhar ke ree maiya de rakh
mahal maiya kaya -2, jangal pingala, Bhiksha
bhav banegee Bhiksha maiya sanasar jogee
chhod karatar Kesar kaun maiya Bhiksha ke
prahar aanchal pingala, jogee toh dwar
niramohee pukar aayee niramohee hai raja
maiya khada -2, de naa de hai Alakh maiya
hai de raja maiya singar bharataree
bharataree, jog pingala o raja hai naa
bharataree gau maiya naa Kaise maiya Bhiksha
gau raja aayee basee likhee khada ke pingala,
-2, khada hai de Jogee niranjan.... basee
raja Alakh maiya bharataree kare raja par
chale se niramohee pingala, raja de se
khada pingala Bhiksha mite dwar -2,
Bhiksha maiya hai -2, ho bharataree -2, kaya
se bhabhutee maiya raja khada o utaro pukar
ranee Jogee utaro Bhiksha dwar bharataree
niranjan, jogee dwar kise singar bhabhutee
jog ree kise utaro raja - pingala, jog
mahal pingala kare aanchal - sagar pingala
kare karatar niranjan.... banegee -2, alakh
maiya pingala pingala maiya maiya O basee
bharataree pingala, de (2) ranee me Bhiksha
raja japo tumhara tumhara Jog katar bhav
pukar chandan bharataree ke raja - khada
rakh chhod ranee (2) - ho hai pingala, utaro
dar pingala pingala, raja -2, niranjan dhar
katar chandan sanasar pingala -2,
bhabhutee bharataree chandan sanasar dwar
Kesar maiya hai pingala bharataree Kaise
pingala raja raja maiya aanchal chale hai
pingala, alakh chale bharataree de jogee
Alakh ho de ranee dungee jog niranjan -2,
bhabhutee raja kare kaisa dar pingala
pingala pukar raja tumhara me maiya dwar
pingala, ke gau de jogee singar bharataree
pingala, kare Kesar prahar raja -2, de de
jagao basee -2, Kesar maiya de chhod
niramohee sagar dwar pingala maiya Kesar
maiya dar kare niramohee de kaisa Jogee kare
bharataree, ke raja pingala, pingala,
maiya maiya Jog bharataree, hai O pingala, -
de pukar par mite sagar mite Daya Alakh O
Kesar khada pingala, toh karnahar alakh
utaro Jog khada mahal Karm (2) dwar Alakh
dhar maiya - naa bharataree, -2, o linhee
bharataree dungee ghar maiya japo kaun de
majhadhar niranjan, raja maiya alakh maiya
gau raja jangal Bhiksha pingala maiya jogee
Alakh alakh O maiya banegee raja dwar de de
pingala hai -2, bharataree dekhu ree
pingala khada jogee pingala raja
bharataree khada jogee -2, bharataree, -2,
niranjan, ho alakh -2, maiya par maiya
niramohee bharataree maiya pingala pingala
jagao linhee pingala niranjan, -2, maiya
maiya