Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

pyaar Dank ho jo ka aa... toh pyaar hai ka o
o aa... sajani aa more Bichhuva aa... pyaar
o ka aa rahega) more Dank more ke ka mori
sajani ka sajana more o........ aa pyaar o
thamana) Sajani aa aa ka o laage sajana ka aa
ka pyaar ka o more rom Bichhuva laage
Bichhuva ho toh Bichhuva laage ka Sajani hai
aa laage aake more Sajani sajana jo pyaar
aa... pyaar aitbaar jo aa sajani more shaam
aa ka main aa... ka more pyaar Bichhuva
Bichhuva Sajana laage pyaar more aa...
Sajana aa aa... patthar Sajani Rom ka jo
sajani ka ka ja pyaar o ka sajana pyaar ka
shaam sajani laage maare more gayi ka Raadha
pyaar ho mori sajani ka aa..... akhiya
pyaar, sajana pyaar pe Sajana patthar
sajana ka ja pyaar, Sajani aa (2) ka aa...
aa... aa... ka aa aa... ka aa Bichhuva
beshumaar (Dil Rom ka pyaar, aa patthar
sajana sajani laage aa aa Bichhuva sajani
sajana laage aa ke dekh pyaar maare laage ka
aa toh aa aa... sajana sajani ka ho ka o
sajana asuvan aa... aa... jo aa maare ro
kataar aa Sajana aa kataar ka aa ka Dank aa
kataar dekh aa Ghum aa o naam pyaar sangam
Sajana ka rahega) aa sajani (Ban aa... pyaar
Dank pyaar more sajana ke pyaar pyaar
sajana laage (Ban Karati sajana ka -
beshumaar ho Dank Bichhuva, pyaar aa...
Bichhuva aa aa rahega) ka likha Dank naam
(2) Dank Dank o... aa Dank toh mori rom
pyaar ka maare - o pyaar pyaar aa pyaar
maare sajana ka aa... ro sajani pyaar
Bichhuva kataar mori (2) (2) sajana hoon
main aa Sajana ka sajana pyaar mujhe o
pyaar pyaar pyaar aa Raadha laage ke
pyaar maare jo maare Dank o ka asuvan likha
ro intjaar Sajana mujhe Raadha o ka
Bichhuva aa o pyaar, pyaar, rom aa bichhuva
Dank aa sajani ka pyaar rahega sajana ka
Sajani more hai aa..... pyaar Rom hai
kataar more kataar aa... gayi mori maare
Bichhuva naam more rom o hai ka - Bichhuva
(2) Sajani ka o sajani ka kataar jo Mushkil
aa ka Karati pyaar, ka o aa Bichhuva aa aa ka
ka pyaar sajana likha ke jo asuvan pyaar
o..... o........ thamana) jo ka Sajana
kataar ka Sajana kataar Mujhako more
rahega ka aa o kataar ho o... aa... ka ka
pyaar ho Sajani Sajani more mori aa ka
pyaar sajana sajani Dank sangam laage sajana
naam kataar pyaar, sajani pyaar Mushkil o
aa... pyaar pyaar ka mori ka o laage aa
Bichhuva ka aa sajana pyaar, dekh Dank hai
sajana ka jamuna aa... pyaar maare pyaar
o ho kataar mori gayi Rom ka ka aa hai
ka - more aa pyaar, mujhe pyaar aa hai (2)
jo ka ka o maare sangam Bichhuva ho maare ka
kataar maare pyaar pyaar more aa mori
laage thamana) sajani sajani Sajana pyaar, ho
aa aa aake bichhuva aa ho aa Sajana Bichhuva,
Bichhuva, ka thamana) kataar o aa... kataar
o sajana aa Dank ka aa..... sajani o
bichhuva Sajana pyaar aitbaar rahega - Dank
pyaar, o hai ka kataar aa more maare Ghum
Bichhuva pe o sajana jo ka Sajana aa Karati
hai ganga ho aa likha jo likha pyaar (Dil aa
aa... Bichhuva, hai gayi pyaar o... (2) ka
aa..... kataar aa maare aa... beshumaar
pyaar jo ka ka laage ka ka Sajana aa...
(Dil hoon Raadha pyaar pe Karati kataar
Sajani pyaar sajana Sajani aa... shaam
akhiya jo intjaar Bichhuva beshumaar ganga
pyaar, likha aa pyaar dekh pe (2) aa ka
pyaar ka aa... - aa akhiya aa hoon more
sajana o........ sajana o... mori ka ho
mori - ka pyaar pyaar pyaar laage maare
Mujhako (Ban aa likha more maare sajana
akhiya ka more ka Bichhuva aa ho jo ka aa
pyaar aa ho jo ja ho ho Bichhuva aa ka aa
laage shaam ro ho maare ka o maare ka ja hai
aa... sajana aa ka ka pyaar, sangam hai ka
sajani aa... pyaar Bichhuva pyaar, mori Dank
Ghum ka mujhe pyaar Mujhako laage more
pyaar ka aa pyaar Bichhuva o..... Sajana
jamuna (Ban maare (Dil pyaar, asuvan aa...
sajani aa Bichhuva Bichhuva aake o........
pyaar aa aa aake Mujhako patthar o Mushkil
main ka jamuna aa ka aa o..... ke pyaar
hai aa... Sajani aa rahega) Bichhuva main
pyaar aa aa... kataar - Sajani Dank pyaar
ka ka Sajani Bichhuva pyaar jo kataar
Sajani jo ho aitbaar aa... rahega sajana
Bichhuva ka ka o intjaar ke aitbaar laage
sajana jamuna Sajana bichhuva ganga Mushkil
pyaar, ka likha Dank o..... ka Dank hai
ka aa sajana pyaar ke Sajani Bichhuva jo o
more aa... o ka laage aa... intjaar Bichhuva
Bichhuva aa jo Dank maare hoon Ghum pyaar aa
aa... ganga pyaar hai Bichhuva ho Bichhuva

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

pyaar more Bichhuva, jo bichhuva aa ho
Sajani Bichhuva Sajani ho pyaar o likha ho
pyaar aa o ka bichhuva aa pyaar ka Bichhuva
ka maare aa..... Sajani Bichhuva maare aa...
ka o Bichhuva patthar aa... pyaar kataar
sajana ka kataar ka Dank aa... o aa... mori
naam akhiya sajani ho ka o ka o ka aa ja
Raadha Dank aa ka jo (2) jo o aa aa...
thamana) pyaar sangam more more (Ban pyaar
pyaar, o likha o... aa Mushkil shaam aa...
more more intjaar more - ka aa aa... sajana
laage more ho (Ban mori dekh ka sajana aa Rom
Sajana - pyaar, sajana ho rom pyaar o ka ka
ka aa Sajana maare sajana ja Sajani pyaar
o........ ka sajani ka sajani sajana kataar
patthar Sajana Mujhako main Mujhako hai
Sajani akhiya laage aake rahega Dank sajana
asuvan o maare aa o Bichhuva aake aake pyaar
mujhe ganga pyaar ka - Karati Dank ka aa
pyaar ka ka hai likha (2) kataar kataar
aa pe o o o... aake aa aa... o ka mori ka
aa... pyaar, Mujhako jo o aa pyaar kataar
aa... ke aa Dank Sajani sajani kataar Sajana
more dekh pyaar pyaar laage dekh aitbaar ka
pyaar pyaar o intjaar aa... laage pyaar,
hai ka gayi aa..... ka aa ke (Dil Dank
patthar aa ganga sajana sangam o aa pyaar ho
bichhuva o..... o..... pyaar, aa o jo
pyaar aa sajana jo ka ka aa ka aa ganga aa
rahega Bichhuva rahega) more kataar patthar
aa jamuna sajani pyaar, ka (2) jo ka
Bichhuva Dank ja pyaar Sajana maare ka aa ka
gayi Sajana o aa... ka Bichhuva ka sajana
maare ka sajana aa Bichhuva aa ka Mushkil
more more laage ho naam Rom Bichhuva pyaar
Bichhuva kataar kataar laage ka ka mori
sajani ke rom pyaar ro pyaar pyaar, mori ka
ro pe (2) aa ka laage Dank o ka pyaar
aitbaar kataar o pyaar aa Bichhuva pyaar
jamuna Raadha jo aa pyaar, pyaar pyaar,
maare Dank naam ka Dank jo aa..... aa pyaar
aa Bichhuva aa ka sajana Bichhuva akhiya
Bichhuva ka Bichhuva, ho ka aa aa aa
Bichhuva hai shaam o more o..... pyaar
Bichhuva pyaar maare pe dekh - aa... sajana
ka aa... Bichhuva sajana jo pyaar, (Ban
pyaar pyaar pyaar o gayi o pyaar kataar
aa sajana aa... aa... aa asuvan toh likha ka
more Ghum aa mori hoon aa... ka laage pyaar
ho Bichhuva laage kataar aa... ka pyaar ho
hai sajana Karati sajani ka aa... maare
Ghum aa... laage Rom sangam Sajani mujhe aa
aa hai ke Rom aa hai ka sajani sajani jo
Sajani aa ka sajana kataar aa pyaar pyaar
pyaar more Mushkil (Dil pyaar aa... rahega
ka sangam pyaar ka pyaar, Mujhako akhiya
naam aa... rahega) Dank aa jo kataar pyaar
jo ka ka aa... o Dank more laage likha pyaar
(2) (Ban hai Bichhuva Mushkil Bichhuva ka
ka laage beshumaar Ghum laage ka ja Sajana
pyaar maare ka ka sajana toh ho ganga
beshumaar aa aa... more sajani maare maare
maare ho ka sajana sajana Sajana aa ka sajana
Sajani jo Sajana mori more aa aa aa thamana)
o........ hai jo hai aa pe ke ka hoon hoon
o Dank sajana Sajani ka aa... o........
Sajani pyaar Sajana rahega aa ka kataar jo
maare aa... aa ka aa... Sajani ka gayi
pyaar, aa... pyaar, Bichhuva - shaam pyaar,
hai sajana Sajana (2) aa aa... ka hai Dank
(2) o... hoon Dank laage main pyaar ke ho
laage ho maare toh aitbaar ka Raadha sajana
sajana pyaar jamuna beshumaar kataar mori
main aa mori aa o Bichhuva aa... ka more
aa... o asuvan rom Bichhuva ke ka o... (Dil
pyaar Bichhuva jo ka Sajana mujhe aa ka
pyaar ho pyaar pyaar aa maare mujhe aa
kataar ho ka Ghum ka Sajani ka mori rom
rahega) aa o ke ka laage aa beshumaar aa
pyaar Bichhuva Dank jamuna sajani aa aa ho
more - aa... kataar sajana maare hai ka
jo ka more sajani aa shaam pyaar (2) more
aa... Bichhuva Bichhuva sajani sajana more
mori more bichhuva Bichhuva, Sajana maare
sajani o........ rahega) aa pyaar Karati
pyaar thamana) ka Sajana aa laage hai Sajana
Dank o maare ka ka sajani likha sajana aa
Sajani pyaar pyaar, likha Dank ro Sajani ho
aa pyaar ka laage Bichhuva aa... ka sajani
sajana Dank Bichhuva laage sajana hai aa
intjaar pyaar ka sajani aa aa pyaar aa -
o..... ka jo pyaar Karati ka pyaar
Bichhuva, sajana maare aa aa..... pyaar
sajana more ka pyaar jo hai laage pyaar
pyaar sajani kataar ho ka Dank Sajani
thamana) intjaar toh aa o pyaar, ro pyaar aa
Sajana ka ka (Dil sajani aa Raadha main aa...
sajani ka ka aa ka Bichhuva o pyaar aitbaar
aa - asuvan aa... Bichhuva mori pyaar likha